1
Extended Learning to platforma do szkole?, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami oraz ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments